Preguntes freqüents

Quina diferència hi ha entre la preinscripció i la matrícula?

La preinscripció és el procés per demanar plaça en un centre educatiu. La matrícula és el procés per confirmar la inscripció al centre un cop s'hi ha obtingut plaça. Per tant, la preinscripció no és vàlida a efectes de matrícula si aquesta no es fa efectiva al centre en el termini corresponent.


Quin cost té el casal?

El preu de totes les activitats de 120 euros al mes (menjador a part: 5,5 euros, fixes / 6 euros, eventuals). No hi ha possibilitat de fraccionar-ho en quinzenes perquè la normativa actual ens fa prioritzar els "grups de convivència" de deu participants.


Què és la reserva de places per participants amb risc d'exclusió?

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per l'urgència social i que monitoritza el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració.


S'ha de pagar per fer la soŀlicitud de preinscripció?

No. Només es paga una vegada completat el procés de matriculació i només si la zona sanitària de Figueres està en fase 3 de desconfinament. Aquest pagament podrà realitzar-se quan la inscripció sigui acceptada i s’hagi entregat la documentació pertinent.


Com es preveu garantir el distanciament físic que fixa el PROCICAT?

S’organitzarà als infants en grups de 10 participants com a màxim, que adquiriran el nom de GRUPS de CONVIVÈNCIA. Cadascun tindrà un responsable/monitor, que dinamitzarà jocs i activitats dissenyades prèviament per garantir entre els infants del grup que no hi hagi contacte o proximitat física. No hi haurà activitats d’interrelació entre grups de convivència.


Com es garantiran les mesures d’higiene i seguretat al Casal?

El document marc aprovat pel PROCICAT i la Direcció General de Joventut preveu la creació de la figura d’un responsable d’higiene i seguretat. Serà l’encarregat de vetllar per garantir l’aplicació dels protocols de neteja, higiene i les mesures de distanciament físic.


Quina serà la tipologia d’activitats als espais de lleure municipals?

Es mantindrà el centre d’interès i els eixos d’animació setmanals com a eix vertebrador del Casal, a partir del que es derivaran les activitats que formaran la programació, com jocs, tallers, danses, gimcanes, etc... sempre amb la voluntat de garantir el distanciament físic entre infants i monitor/a.


I en el cas del lleure esportiu?

Es treballa en adaptar al màxim la programació mantenint la combinació de jocs i esports, i les activitats a l’aire lliure, però amb limitació de la proximitat física. A través de la innovació, el nostre equip de coordinadors esportius ha treballat per a desenvolupar propostes que compleixin els requisits, com jocs, competicions, sortides a l’aire lliure, activitats de descobriment de l’entorn i d’activitat física en el medi natural que motivin i diverteixin als infants.


Hi haurà activitats conjuntes entre grups de casal?

Les activitats que relacionin diferents unitats de convivència no es podran realitzar.


Què passa si hi ha un cas de positiu dins del Casal?

Si hi ha un cas de positiu dins el Casal, la unitat de convivència on hi hagi hagut el positiu, haurà d’aïllar-se a casa durant 15 dies, per tal d’impedir una expansió del virus dins del Casal.


Quines seran les mesures de prevenció? S’haurà de dur mascareta?

Les mesures de prevenció principal tindran a veure amb la higiene personal i coŀlectiva. Es demanarà als infants que es rentin les mans amb aigua i sabó sempre que es canviï d’activitat, i abans i després dels àpats. Pel que fa a les mesures coŀlectives, hi haurà una neteja i desinfecció dels materials i els espais. El material es desinfectarà quan canviï d’unitat de convivència. Pel que fa als espais, preveiem 3 neteges diàries en aules, lavabos i menjador, a càrrec dels encarregats de seguretat i higiene. S’haurà de dur mascareta sempre que garantir la distància física de 2 metres no sigui possible, com per exemple al realitzar una cura. Els participants portaran la seva pròpia mascareta.


Quines instaŀlacions s’utilitzaran? Per on haurem d’entrar als infants al Casal?

Les instaŀlacions hauran d’adaptar-se a cada lloc. Pel que fa a entrades i sortides, les famílies rebran un correu electrònic explicant quin serà l’itinerari per a deixar i recollir als infants del Casal, assegurant el no creuament d’infants de diferents unitats de convivència.


Quines accions es faran per a tractar les emocions que s’han generat durant el confinament?

Aquest any, els objectius i les activitats aniran encarades a entendre i explorar quins sentiments s’han generat durant el període de confinament, el treball d’hàbits per a poder tornar a gaudir de la interacció social amb seguretat i d’altres propostes relacionades amb les habilitats per a la vida (empatia, comunicació, esperit creatiu... entre d’altres).


Què passa amb els diners si hi ha un nou procés de confinament durant la realització del Casal?

Sempre que el motiu sigui de força major l’Ajuntament retornarà els diners de la inscripció de forma proporcional pels dies no gaudits.


Hi haurà servei d’acollida matinal? I de menjador?

No hi haurà servei d’acollida matinal atès que la Direcció General de Joventut recomana realitzar mínimes segmentacions d’activitats per garantir la traçabilitat en els grups de convivència del Casal.

El menjador es considera un servei essencial i si que es realitzarà, respectant sempre l’espai de dos metres entre els infants. La desinfecció del parament es farà a les temperatures corresponents i amb els materials adequats.


Quina serà la ràtio de monitors?

L’Ajuntament proposa una organització del casal amb Unitats d’Acció a partir de 5 grups de convivència. Cada Unitat d’Acció disposarà de 8 dirigents (5 responsables dels grups de convivència i 2 Responsable de Seguretat i Higiene més 1 director/a). La ràtio general del casal serà d’entre 7 o 7,5 infants per dirigent.


El primer dia per quina porta haurem d’accedir al casal? I les sortides de l’activitat?

Amb anterioritat a l’inici del casal les famílies rebreu un correu amb les indicacions del primer dia de casal. L’entrada del primer dia es farà en franges horàries de 10-15 minuts.


Quin protocol de neteja es preveu a les instaŀlacions que utilitzi el casal?

Els serveis tècnics municipals adequaran la neteja i desinfecció d’acord als protocols fixats pel PROCICAT i la Direcció General de Joventut


Si paguem la inscripció al casal i s’anuŀla abans de començar em tornaran els diners?

El pagament es farà quan ens trobem en Fase 3, fet que garanteix la realització del casal. Si en cas de força major posteriorment es suspèn l’Ajuntament retornarà l’import corresponent als dies no gaudits.


Hi haurà excursions amb autocar?

Inicialment no es preveuen aquestes sortides. Si en el decurs de l’estiu es flexibilitzen les condicions es valorarà de nou.


Per què no s'ha establert un sistema de punts per accedir a les places de les activitats de lleure?

Els sistemes de punts impliquen la necessitat d'un període d'exposició pública per tal que les persones interessades en el procés puguin al·legar contra la puntuació que els ha posat l'Administració. Comencem les inscripcions el 5 de juny per una activitat que s'inicia l'1 de juliol, cosa que, per una qüestió de terminis ens deixa sense temps material de garantir aquest dret.


Gegantó