Procediment de preinscripció i matrícula

Preinscripció

De les 9 h del 5 de juny a les 23:59 h del 10 de juny, online al portal www.figuereslleure.cat. Si hi ha més sol·licitants que vacants, es farà sorteig. Per tant, l’obtenció de plaça no depèn del moment en què es realitzi la preinscripció.

El dia 5 de juny a les 9 h del matí s’iniciarà la preinscripció a través d’un formulari online al portal web www.figuereslleure.cat. Aquesta serà la única via per a preinscriure’s. El termini per a preinscriure’s finalitzarà el 10 de juny a les 21 h. S’hi podrà accedir a qualsevol hora durant aquest període. El fet d’inscriure’s abans no significa l’obtenció de plaça.

La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita plaça en un torn de casal. En cap cas no dóna cap altre dret que la possibilitat d’optar-hi. Cada infant podrà ser preinscrit només a un torn de juliol i a un torn d’agost. El sistema eliminarà els duplicats.

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que monitoritza el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració. En total l’Ajuntament es reserva un màxim de 100 places per torn per atendre participants amb risc d’exclusió social.

Un cop formalitzada la preinscripció, es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça que s’hagi indicat al formulari. Aquest correu electrònic donarà un número a cada preinscripció. Aquest número servirà, en cas que el número de sol·licituds superi el número de places vacants, per al sorteig de places. Les llistes amb el número de preinscrits seran públiques i es podran consultar a través del portal web www.figuereslleure.cat.

No hi ha barems ni puntuació perquè la única condició per optar a plaça són els requisits que veureu al punt següent. El sorteig donarà un número per torn a partir del qual s’optarà a matrícula. Les persones que no obtinguin plaça en primera instància, integraran la llista d’espera de preinscrits; a mesura que quedin places vacants —per desistiment de les persones que tinguin plaça adjudicada—, s’anirà convidant a matricular-se a les persones que integrin la llista d’espera, sempre seguint l’ordre que s’hagi determinat en el sorteig.

Requisits

Segons la RESOLUCIÓ TSF/1198/2020, de 2 de juny, per la qual s'adopten mesures extraordinàries destinades a les activitats d'educació en el lleure en les que participen menors de 18 anys, per reduir riscos de propagació de la COVID-19.

Els requisits per participar a les activitats de lleure municipals són:

Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

Calendari de vacunes actualitzat (exceptuant vacunacions posposades durant el període de confinament). Requisit indispensable per a la inscripció.

En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de la pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

Sorteig

El 12 de juny a les 12 h, només en cas que hi hagi més sol·licituds de plaça que vacants. Serà públic.

El dia 12 de juny es farà un sorteig a les 12 h del migdia a la sala de Plens de l’Ajuntament. Per a totes aquelles persones que vulguin veure’l, s’emetrà en directe pel canal que l’Ajuntament de Figueres determini. L’enllaç d’aquesta emissió serà visible també al portal web www.figuereslleure.cat.

Una vegada efectuat el sorteig i fet públic el seu resultat, es donarà inici al procés de matrícula. Només tindran dret a matricular-se aquelles persones els números de preinscripció de les quals estiguin a les llistes que seran visibles al portal web www.figuereslleure.cat.

Totes les persones que hagin participat en el procés de preinscripció rebran un correu electrònic on se les informarà de l’estat en el qual es troba la seva sol·licitud, que pot ser de dos tipus:

  1. Possibilitat de matricular-se; per la qual cosa se’ls enviaran les instruccions per completar el procés de matriculació online.

  2. Llista d’espera. S’enviarà el número en el qual ha quedat en llista d’espera.

Matriculació

Del 13 al 20 de juny. Serà online excepte en casos justificats. No efectuar-la durant el termini donarà lloc a la pèrdua de plaça.

A partir del 13 de juny i fins al 20 de juny s’iniciarà el procés de matriculació per a totes aquelles persones que hagin obtingut una plaça. La matriculació és el procés que confirma la inscripció —un cop s’ha obtingut plaça— al casal escollit durant la preinscripció.

El procés de matrícula es farà prioritàriament online a través d’un formulari que s’enviarà per correu electrònic a totes les persones que hagin obtingut plaça. El formulari estarà també disponible i podrà descarregar-se al portal web www.figuereslleure.cat. Excepcionalment, aquelles persones que tinguin alguna dificultat tècnica o algun impediment que no els permeti completar la matriculació online, podran adreçar un correu electrònic a matriculacio@figuereslleure.cat per tal de sol·licitar cita i que el personal municipal l’ajudi a complimentar el formulari presencialment al lloc i l’hora que se’ls indicarà.

Documentació

Per a fer efectiva la matriculació i que aquesta generi un dret sobre la plaça caldrà retornar el formulari amb tots els camps obligatoris omplerts i adjuntar, escanejada (o amb fotografia de mòbil), la documentació següent:

  • Fotocòpia del llibre de família o DNI.

  • Fotocòpia de la targeta sanitària o equivalent.

  • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar.

En alguns casos, en funció d’altres paràmetres, caldrà adjuntar més documentació, cosa que queda reflectida en el formulari de matriculació.

Caldrà enviar-la conjuntament amb el full de matriculació a l’adreça de correu electrònic matriculacio@figuereslleure.cat.

Repesca

Aquelles famílies que el 20 de juny a les 00.00 h no hagin presentat correctament el formulari de matriculació perdran el dret a la plaça, cosa que donarà lloc a la repesca entre les que estiguin en llista d’espera, seguint escrupolosament l’ordre resultant del sorteig. Es notificarà via correu electrònic que la vacant està disponible i es donarà un termini de 48 hores per a completar el procés de matriculació, passat el qual es notificarà a la família següent de la llista d’espera.

Pagament

El pagament només s’efectuarà si la zona sanitària on es realitza l’activitat està en fase 3.

Aquelles persones que hagin completat correctament el procés de matriculació rebran via correu electrònic la instrucció d’efectuar el pagament via transferència o pagament en caixer automàtic entre els dies 22 i 26 de juny si i només si la zona sanitària està en fase 3 de desconfinament, que és la condició sine quan non poden dur-se a terme les activitats de lleure.

No es retornarà cap quantitat si no és per causa justificada i excepcionalment, on consti la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida i nomes es procedirà al retorn de l'import si la plaça vacant es pot ocupar amb alguna preinscripció de la llista d’espera. Una vegada s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat si no és que l’Ajuntament es veu amb l’obligació de suspendre l’activitat per raons sanitàries o de força major, que es retornarà l’import corresponent als dies no gaudits.

Gegantó