Procediment de preinscripció i matrícula

Preinscripció

De les 9 h del 8 de maig a les 21 h del 15 de maig, online al portal www.figuereslleure.cat.

En els CASALS DE LLEURE I CASALS I CAMPUS ESPORTIU, si hi ha més sol·licitants que vacants, es farà sorteig. Per tant, l’obtenció de plaça no depèn del moment en què es realitzi la preinscripció.

En els CASALS: CUINA, IMATGE i TEATRE l'adjudicació de places serà per ordre de preinscripció.

El dia 8 de maig a les 9 h del matí s’iniciarà la preinscripció a través d’un formulari online al portal web www.figuereslleure.cat. Aquesta serà la única via per a preinscriure’s. El termini per a preinscriure’s finalitzarà el 15 de maig a les 21 h. S’hi podrà accedir a qualsevol hora durant aquest període.

La preinscripció és el procés pel qual se sol·licita plaça en un torn de casal. En cap cas no dóna cap altre dret que la possibilitat d’optar-hi. Cada infant podrà ser preinscrit només a un torn de juliol i a un torn d’agost. El sistema eliminarà els duplicats.

L'Ajuntament necessita garantir que determinades persones no quedin fora del sistema i, per tant, en casos que es justifiquen per la urgència social i que coordina el servei de Benestar Social amb criteris estrictament tècnics, la reserva de plaça es fa directament des de l'Administració. En total l’Ajuntament es reserva un màxim de 90 places per torn per atendre participants amb risc d’exclusió social.

Un cop formalitzada la preinscripció, es rebrà un correu electrònic de confirmació a l’adreça que s’hagi indicat al formulari. Aquest correu electrònic donarà un número a cada preinscripció. Aquest número servirà, en cas que el número de sol·licituds superi el número de places vacants, per al sorteig de places en els casals de lleure i el casal i campus esportiu. Les llistes amb el número de preinscrits seran públiques i es podran consultar a través del portal web www.figuereslleure.cat.

No hi ha barems ni puntuació, en els casals de lleure i casal i campus d'esports el sorteig donarà un número per torn a partir del qual s’optarà a matrícula. Les persones que no obtinguin plaça en primera instància, integraran la llista d’espera de preinscrits; a mesura que quedin places vacants —per desistiment de les persones que tinguin plaça adjudicada—, s’anirà convidant a matricular-se a les persones que integrin la llista d’espera, sempre seguint l’ordre que s’hagi determinat en el sorteig.

En els casals de Cuina, Imatge i Teatre l'adjudicació de les places serà per ordre de preinscripció.


Requisits

El permís previst al Decret 267/2016, que el/la menor reuneix els requisits de salut que el/la fan apte/a per a l’activitat.


Sorteig Casals de LLeure i Casals i Campus Esportiu

Es farà un sorteig el 17 de maig a les 9.00 h, només en cas que hi hagi més sol·licituds de plaça que vacants. Serà públic.

Pels casals de lleure i casal i campus esportius es farà un sorteig públic presencial a les 9.00 h al poliesportiu municipal.

Una vegada efectuat el sorteig i fet públic el seu resultat, es donarà inici al procés de matrícula. Només tindran dret a matricular-se aquelles persones els números de preinscripció de les quals estiguin a les llistes que seran visibles al portal web www.figuereslleure.cat.


Matriculació Casals de Lleure i Casal i Campus Esportiu

A partir del 18 de maig i fins el 26 del mateix mes es durà a terme el procés de matriculació per a totes aquelles persones que hagin obtingut una plaça. La matriculació és el procés que confirma la inscripció —un cop s’ha obtingut plaça— al casal escollit durant la preinscripció.

El procés de matriculació serà presencial. No efectuar-la durant el termini donarà lloc a la pèrdua de plaça.

El procés de matrícula es farà per mitjà de la presentació d’un formulari i la documentació que correspongui. El formulari estarà també disponible i podrà descarregar-se al portal web www.figuereslleure.cat.

Pels casals i campus esportius també es podrà trobar a les oficines del Servei Municipal d’Esports (poliesportiu municipal) que es on es formalitzarà la inscripció de manera presencial.


Matriculació a Casal de Cuina, Imatge i Teatre

La matriculació als casals de Cuina, Imatge i Teatre es farà a càrrec de l'entitat organitzadora ( Escola de noves Oportunitats, Fundació dels Oficis i Aula de Teatre) que serà qui es posarà en contacte amb les persones preinscrites.


Documentació

Per a fer efectiva la matricula i que aquesta generi un dret sobre la plaça caldrà omplir el formulari amb tots els camps obligatoris omplerts i adjuntar la documentació següent:

  • Fotocòpia del llibre de família o DNI.

  • Fotocòpia de la targeta sanitària o equivalent.

  • Fotocòpia del llibre de vacunacions o certificat mèdic similar.

  • Justificant de pagament.

  • Fotocòpia del carnet de família monoparental (en el cas de gaudir de descomptes en els casals de lleure, cuina o teatre).

  • Fotocòpia de carnet de família nombrosa (en el cas de gaudir de descomptes en els casals de lleure, cuina o teatre).

També caldrà adjuntar, si escau, la documentació que correspongui segons el cas i d’acord amb el que indiqui el formulari de matriculació.

Tota aquesta documentació caldrà presentar-la conjuntament amb el full de matriculació al formalitzar la inscripció.


Repesca

Aquelles famílies que el 29 de maig a les 00.00 h no hagin presentat correctament el formulari de matriculació i efectuat el pagament, perdran el dret a la plaça, cosa que donarà lloc a la repesca entre les que estiguin en llista d’espera, seguint escrupolosament l’ordre resultant del sorteig en el cas dels casals de lleure, casal i campus esportiu.

Es notificarà per correu electrònic/telèfon que la vacant està disponible i es donarà un termini de 48 hores per a completar el procés de matriculació, passat el qual es notificarà a la família següent de la llista d’espera.


Pagament

Aquelles persones que hagin obtingut plaça per a matricular-se als casals municipals de lleure i el casal i campus esportiu, podran fer via pagament per autoliquidació en una entitat bancària a través d’un codi de barres que podran trobar penjat a la web (igual que full d'inscripció...).

Aquelles persones que gaudeixin d'algun dels descomptes, caldrà que aporti la documentació acreditativa per obtenir-lo abans de formalitzar el pagament.

És condició imprescindible per poder considerar formalitzada la inscripció als casals municipals.

No es retornarà cap quantitat si no és per causa justificada i excepcionalment, on consti la impossibilitat de realitzar l’activitat escollida i només es procedirà al retorn de l'import si la plaça vacant es pot ocupar amb alguna preinscripció de la llista d’espera. Una vegada s’iniciï l’activitat no es retornarà cap quantitat excepte si l’Ajuntament es veu amb l’obligació de suspendre l’activitat per raons sanitàries o de força major, motiu pel qual es retornarà l’import corresponent als dies no gaudits.

Els casals de Cuina, Imatge i Teatre informaran a les persones preinscrites del mètode de pagament que s'utilitzarà.

Pilota de bàsquet