Requisits bàsics per a la inscripció

Els requisits per participar al casal d'estiu 2020 són:

  • Absència de malaltia i de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.

  • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

  • Calendari de vacunes actualitzat (exceptuant vacunacions posposades durant el període de confinament). Requisit indispensable per a la inscripció.

  • En infants o adolescents amb patologies prèvies de base caldrà que siguin valorats pels serveis mèdics de manera individual la idoneïtat de participar en determinats tipus d’activitats, donat que són població de major risc enfront a la COVID-19.

  • El tutor/a legal de l’infant juntament amb la fulla d’inscripció haurà de signar una declaració responsable, a més del permís previst al Decret 267/2020, que l’infant / adolescent reuneix els requisits de salut abans esmentats i de coneixement del context de la pandèmia actual i les circumstàncies i risc que comporta.

Podeu consultar el document sencer en aquest enllaç: Document marc activitats estiu 2020.

Gegantó